3.75*7.5

خانه » فروشگاه » 3.75*7.5
  • کاهش خارش و درد اسکار ها
  • بهبود زخم های سوختگی در افراد مستعد تشکیل اسکار برآمده
  • درمان اسکارهایی با سنین متفاوت از زمان تشکیل آنها ودر جاهای متفاوت بدن
  • درمان اسکارهای هایپرتروفیک، کلوئید و همچنین اسکار سوختگی های عمیق
  • هم سطح سازی و نرم کردن اسکار و روشن سازی هیپرپیگمنتاسیون اسکارها