ژل رژواسیل

  • ترمیم آثار به جا مانده از جوشها
  • ترمیم آثار زخم های سوختگی
  • ترمیم خطوط ناشی از چاقی و حاملگی
  • ترمیم آثار زخم های به جا مانده از بخیه و انواع جراحی
  • ژلی با خاصیت درمانی مؤثر و ثابت شده در درمان انواع اسکار
  • ترمیم آثار به جا مانده از جوشها
  • ترمیم آثار زخم های سوختگی
  • ترمیم خطوط ناشی از چاقی و حاملگی
  • ترمیم آثار زخم های به جا مانده از بخیه و انواع جراحی
  • ژلی با خاصیت درمانی مؤثر و ثابت شده در درمان انواع اسکار